سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر استفتائات امام خمینی(ره) 
مسئول دفتر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای عالی قضایی 
عضو 
1360/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دادگاه عالی قضات 
موسس 
1359/01/01 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) 
عضو هیأت علمی و ریاست گروه الهیات 
1371/07/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه عالی بانکداری 
عضوهیئت علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی 
ریاست  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کمیسیون حقوق بشر اسلامی 
ریاست  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
شورای عالی علمی دایره المعارف بزرگ اسلامی  
عضو 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) 
عضو هیات علمی 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
گروه حقوق و علوم سیاسی تربیت معلم 
ریاست 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 
مدیر گروه فقه و حقوق 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز بین الملل گفتگوی فرهنگها و تمدنها 
عضو هیات امنای  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
کمیته علمی شورای پول و اعتبار 
عضو 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها 
عضو هیئت امنای 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کمیتة کشوری اخلاق پزشکی 
عضو 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاههای قم 
مدرس 
 
 
الهیات و معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاههای قم 
مدرس 
 
 
حقوق 
تدریس 
دانشگاه های مختلف تهران 
مدرس 
 
 
حقوق و الهیات 
تدریس 
دانشکده الهیات تهران 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی معاملات 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی عبادات 
تدریس 
پژوهشکده امام خمینی (س) 
مدرس 
 
 
قواعد فقهیه 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم 
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
اصول 
تدریس 
حوزه علمیه تهران 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول