نقش آرا مردم در حکومت اسلامی از نگاه و دیدگاه امام
30 بازدید
محل نشر: اولین کنگرة مجمع روحانیون مبارز دانشگاه تهران سال 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی