شرح احوال، آثار و آرای قیلسوف شهید شهاب الدین سهروردی
60 بازدید
محل نشر: متین » تابستان و پاییز 1380 - شماره 11 و 12 »(22 صفحه - از 43 تا 64)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده‌ در ابتدا به‌ شرح‌ حال‌ زندگی‌ شیخ‌ شهاب‌الدین‌ سهروردی‌ و ذکر داستانهایی‌ از ابن‌ ابی‌ اصیبعه‌ در مورد شیخ‌ می‌پردازد. سپس‌ به‌ داستان‌ حی‌ بن‌ یقظان‌ و مهمترین‌ اسباب‌ دلمشغولی‌ انسان‌ و آن‌ اینکه‌ غریب‌ چگونه‌ می‌تواند به‌ وطن‌ بازگردد اشاره‌ می‌کند. همچنین‌ در این‌ مقاله‌ عقیدة‌ شیخ‌ سهروردی‌ در فلسفه‌ بیان‌ می‌شود که‌ وی‌ فلسفه‌ای‌ را که‌ هدفش‌ این‌ نباشد که‌ شخص‌ فیلسوف‌ متحقق‌ به‌ حقایق‌ معنوی‌ و روحانی‌ شود جز ادعای‌ محض‌ چیزی‌ نمی‌داند و پس‌ از آن‌ به‌ تعریف‌ حکمت‌ اشراق‌ می‌پردازد و به‌ تقسیم‌بندی‌ حکیمان‌ در این‌ کتاب‌ اشاره‌ می‌کند که‌ حکیمان‌ چند دسته‌ هستند، گروهی‌ را حکیم‌ الهی‌ می‌داند و گروهی‌ دیگر را حکیم‌ بحاث‌ که‌ اهل‌ تأله‌ نیستند و حکیم‌ الهی‌ نیز بر چند دسته‌ تقسیم‌ می‌شود و در پایان‌ با اشاره‌ به‌ نظر سهروردی‌ در مورد حکیم‌، بیان‌ می‌کند که‌ سهروردی‌ حکیمی‌ را که‌ در فلسفه‌ و تجربة‌ روحانی‌ و معنوی‌ پیشرفته‌ است‌ در رأس‌ سلسله‌ مراتب‌ حکیمان‌ قرار می‌دهد و چنین‌ حکیمی‌ را قطب‌ می‌نامد.
آدرس اینترنتی