مقاله ها قاعده لاتعاد لاتعاد الصلاة الا من خمس الطهور و القبلة و الوقت و الرکوع و السجود
72 بازدید
محل نشر: متین » زمستان 1380 - شماره 13 »(26 صفحه - از 29 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده‌ ابتدا به‌ موارد قاعدة‌ لاتعاد می‌پردازد که‌ اخلال‌ در این‌ موارد موجب‌ بطلان‌ و اعادة‌ صلات‌ می‌شود و اینکه‌ اعاده‌ حکم‌ عقل‌ است‌ ولی‌ قاعدة‌ لاتعاد یک‌ حکم‌ شرعی‌ و قابل‌ تخصیص‌ محسوب‌ می‌شود. سپس‌ اشاره‌ به‌ این‌ مطلب‌ دارند که‌ قاعدة‌ لاتعاد دارای‌ دو عقد است‌: عقد مستثنی‌'''' و عقد مستثنی‌''''منه‌. آنگاه‌ خلل‌ در نماز که‌ گاه‌ عمدی‌، گاه‌ جهلی‌ و گاه‌ از روی‌ سهو و نسیان‌ انجام‌ می‌گیرد را به‌ تفصیل‌ بیان‌ نموده‌ و اینکه‌ در کدام‌ مورد موجب‌ بطلان‌ صلات‌ می‌شود در پایان‌ به‌ روایات‌ صحیحه‌ای‌ که‌ در این‌ موارد شده‌ است‌، اشاره‌ می‌نمایند. واژه‌های‌ کلیدی‌: لاتعاد، عقد مستثنی‌''''، عقد مستثنی‌''''منه‌، وقت‌، طهور، قبله‌، رکوع‌، سجود. بحث‌ در خلل‌ صلات‌ نسبت‌ به‌ مقتضای‌ قاعدة‌ لاتعاد می‌باشد یعنی‌ إخلال‌ به‌ وقت‌، طهور، قبله‌،
آدرس اینترنتی