معاونت در جرم
48 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1382 - شماره 18 »(14 صفحه - از 3 تا 16)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عاونت در جرم در فقه و حقوق اسلامی مساوق معصیت و گناه است. نگارنده در این مقاله به عناصر سه گانة تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی پرداخته است و سپس شرایط تحقق معاونت در جرم را به طور مفصل بیان نموده است. همچنین در این مقاله دربارة مجازات معاونت در جرم طبق مادة 8 قانون مجازات عمومی و مادة 1 قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. در پایان به آیات و روایات وارده، حکم عقل و اجماع مبنی بر حرمت معاونت در جرم و اثم اشاره شده است. کلید واژه‏ها: معاونت در جرم، سه گانه تحقق جرم، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی. جرم در فقه اسلامی و قانون همان گناه و معصیت است ومعاونت در جرم همان معاونت بر اثم وگناه است. در این گفتار، از چشم‏انداز قانون ایران، معاونت وعناصر سه‏گانة آن را مورد بحث قرار می‏دهیم.
آدرس اینترنتی