ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (س)
53 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1385 - شماره 30 »(38 صفحه - از 3 تا 40)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در این مقاله به طور کلی وراثت را بر دو نوع تقسیم کرده است: (1)وراثت به فرض و (2) وراثت به قرابت. ارث بردن زوجین از یکدیگر بنابر نوع اول از وراثت تعیین می‌گردد. در این مقاله، ابتدا، دربارة میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه‌ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می‌شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می‌گنجد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می‌برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت‌گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه‌ای به عنوان ارث می‌برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه‌گیری ارائه می‌گردد. کلیدواژگان: وراثت به فرض، وراثت به قرابت، متعلقات ارث زوجه، زوجه غیر ذات ولد.
آدرس اینترنتی