نگرش جدید بر ضمان عقدی و احکام آن
79 بازدید
محل نشر: حقوقی و قضائی دادگستری » تابستان 1371 - شماره 4 »(38 صفحه - از 5 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی