انسان نوآوری بود/ ذاتی و عرضی در اندیشه امام خمینی/ گفت و گو
63 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ضمیمه خردنامه همشهری ) 11 خرداد 1384- شماره 51 )(3 صفحه - از 21 تا 23)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی